Conditions of Use

1. Algemene informatie

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, leveringen en andere diensten van

Bedrijf Frusano Europe GmbH

geaan hun klanten. De ten tijde van de bestelling geldende versie van de algemene voorwaarden is altijd van toepassing.

Afwijkende voorschriften van de klanten worden hierbij tegengesproken. Frusano Europe GmbH erkent afwijkende voorwaarden alleen als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Alle aanvullende overeenkomsten vereisen een schriftelijke bevestiging.

De zakelijke relaties tussen Frusano Europe GmbH_ en de klanten zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het VN-Verkoopverdrag. Bevoegdheid is München, als de klant een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal vermogen is.

 

2. Aanbod

De aanbiedingen van Frusano Europe GmbH zijn niet bindend. De betreffende catalogus verliest zijn geldigheid met de publicatie van een nieuwe editie.

 

3. Levering en betaling

Er is geen minimale bestelhoeveelheid. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Na de bestelling ontvangt de klant een orderbevestiging per e-mail met daarin een lijst van de bestelde goederen. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen als de goederen niet beschikbaar zijn. De koopprijs dient onmiddellijk na ontvangst van de goederen te worden betaald door middel van een bankoverschrijving naar Frusano Europe GmbH, tenzij anders is overeengekomen.

De bestelde goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij contractueel anders is overeengekomen. Frusano Europe GmbH behoudt zich het recht voor om een deellevering te doen, indien dit voordelig lijkt voor een snelle afhandeling. Van de door de klant gewenste speciale verzendformulieren wordt de lokale toeslag berekend.

De bankkosten van een niet afgeschreven domiciliëring (debetnota), bijvoorbeeld wegens een tekort op de rekening of verkeerd ingevoerde rekeninggegevens, zijn ten laste van de klant.
 

4. Levertijden

Informatie over de levertijd is vrijblijvend, tenzij de leveringsdatum bij wijze van uitzondering door Frusano Europe GmbH is toegezegd.

Goederen, die op voorraad zijn, worden door Frusano Europe GmbH binnen 3 werkdagen verzonden. Als de goederen niet op voorraad zijn op het moment van bestelling, probeert Frusano Europe GmbH zo snel mogelijk te leveren. Indien de niet-naleving van een leverings- of uitvoeringstermijn te wijten is aan overmacht, arbeidsconflicten, onvoorziene belemmeringen of andere omstandigheden waarvoor Frusano Europe GmbH niet verantwoordelijk is, wordt de termijn dienovereenkomstig verlengd.

Indien de leveringstermijn om andere dan de hierboven genoemde redenen niet wordt gehaald, heeft de klant het recht om schriftelijk een redelijke respijttermijn vast te stellen met dreiging van afwijzing en om na het aflopen van de overeenkomst zonder succes af te zien van het contract. Als de onmogelijkheid van levering gebaseerd is op het onvermogen van de fabrikant of leverancier, kunnen zowel Frusano Europe GmbH als de klant zich terugtrekken uit het contract, als een overeengekomen leveringsdatum met meer dan 2 maanden wordt overschreden. Frusano Europe GmbH zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de vertraging in de levering/uitvoering en in het geval van herroeping zal Frusano Europe GmbH alle reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.
 

5. Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Frusano Europe GmbH, Lochhamer Schlag 12, 82166 Gräfelfing, Duitsland, info@frusano.com, Tel: +49 89 3816898 70, Fax: +49 89 3816898 79) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en werking.

Een annuleringsformulier kan hier worden gedownload: >Download herroepingsformulier.pdf

Neem altijd contact met ons op voordat u goederen retourneert! In de meeste gevallen sturen wij u een gratis retoursticker.

 

6. Risico-overdracht

Het risico gaat met de verzending van de goederen door Frusano Europe GmbH over op de klant.

 

7. Eigendomsvoorbehoud, verrekening en retentierecht


De geleverde goederen blijven eigendom van Frusano Europe GmbH tot aan de vervulling van alle vorderingen die voortvloeien uit het contract; in het geval dat de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon, publiekrechtelijk speciaal fonds of een ondernemer is in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, ook buiten de huidige zakelijke relatie om, tot aan de afwikkeling van alle vorderingen, die recht hebben op Frusano Europe GmbH in verband met het contract.

Het recht om de klant alleen te compenseren als zijn tegenvorderingen onomstreden zijn door Frusano Europe GmbH of wettelijk zijn vastgesteld. De klant is alleen bevoegd een retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
 

8. Garantie

Frusano Europe GmbH garandeert dat de verkochte goederen op het moment van risico-overdracht vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. De door Frusano Europe GmbH in catalogi, brochures en op de website verstrekte informatie vormt geen kwaliteitsgarantie in de zin van § 443 BGB.

Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn, heeft de klant het recht op correctie. Als dit onmogelijk is, is mislukt of onredelijk vertraagd, kan de klant een vermindering van de vergoeding (korting) eisen of zich terugtrekken uit het contract (§ 437 nr. 1 en 2 BGB). Indien de klant een consument is, heeft hij ook recht op vergoeding van schade en kosten onder de voorwaarden van § 437 nr. 3 BGB.

Frusano Europe GmbH is alleen verplicht tot garantie als de klant het gereclameerde artikel samen met een kopie van de factuur op eigen kosten naar Frusano Europe GmbH stuurt. In geval van een defect is Frusano Europe GmbH verplicht de klant de gemaakte porto- en verzendkosten te vergoeden.
 

9. Melding van gebreken, transportschade en ontbrekende hoeveelheden

Bij aankomst moet de klant de goederen onmiddellijk onderzoeken op gebreken en de staat waarin ze zich bevinden. In geval van defecten en transportschade moet Frusano Europe GmbH onmiddellijk schriftelijk (inclusief e-mail) op de hoogte worden gesteld. Als een klant een duidelijk defect of tekort niet binnen 2 weken na ontvangst van de goederen aan Frusano Europe GmbH meldt, is de garantie uitgesloten. Doorslaggevend voor de tijdigheid is de verzending van de kennisgeving. Voor zover het een transactie tussen handelaren betreft, zijn de voorschriften van de HGB (§§ 377 e.v. HGB) aanvullend van toepassing.

In acht te nemen in geval van transportschade:

Uitwendig herkenbare schade aan de zendingen moet onmiddellijk op passende wijze worden gecertificeerd door de persoon die de zending aflevert. De transportbedrijven zijn verplicht dit te doen.

Bij uitwendig niet herkenbare beschadigingen, defecten of gewichtsvermindering van de inhoud die aan het licht komen, moet het verder uitpakken onmiddellijk worden stopgezet. De vervoersmaatschappij is onmiddellijk schriftelijk aansprakelijk en wordt verzocht de schade vast te stellen, namelijk op het postkantoor (postkantoor) - onmiddellijk op de dag van de levering, op de spoorweggoederen of de expreszending - onmiddellijk op de dag van de levering, op de expediteur van het motorvoertuig of op de transporteur - onmiddellijk op de dag van de levering na de levering van de goederen.

In alle gevallen moeten de goederen en de verpakking worden achtergelaten in de staat waarin ze werden aangetroffen toen de schade werd ontdekt, totdat de feiten van het geval worden geregistreerd door de vertegenwoordiger van het transportbedrijf.
 

10. Aansprakelijkheid

Schadeclaims buiten de wettelijke garantieclaims om kan de klant alleen in geval van opzet of grove nalatigheid tegen Frusano Europe GmbH claimen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van toerekenbare schending van kardinale plichten en/of essentiële contractuele verplichtingen, en niet als de schade meestal gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering.
 

11. Opslag van gegevens

Zie de huidige versie van ons privacybeleid.

 

Gräfelfing, 29.4.2018